Pension Sport - ubytování Malá Morava

osvětlená velká zahrada, velké ohniště, posezení, altán, gril a venkovní bazén

Rezervujte si pobyt

+420 604 926 131 +420 583 240 102 pension.vojtiskov@seznam.cz

Pension Sport Vojtíškov - Ubytovací řád

1. Pension je oprávněn ubytovat jen klienta, který se řádně přihlásí. Za tímto účelem předloží zaměstnanci pensionu na recepci ihned po příchodu svůj občanský průkaz nebo jiný platný průkaz totožnosti, cestovní pas nebo jiný cestovní pas ve smyslu zákona o pobytu cizinců na území ČR.

2. Klient, který se ubytuje v pensionu, je povinen dodržovat ustanovení tohoto řádu. V případě, že závažným způsobem poruší tento ubytovací řád, má vedení pensionu právo smluvní poměr s ním okamžitě zrušit bez vrácení poplatku za ubytování. Klient musí následně bezodkladně opustit pension.

3. Na základě objednaného ubytování se klient v den příchodu může ubytovat v době od 15.00 do 18.00 hod. Do této doby pension pro klienta pokoj rezervuje, pokud v objednávce nebyl jiný požadavek a pension jej potvrdil.

4. Klient , který se ubytuje před 6.00 hod., resp. trvá na ubytování před 12.00 hod., je povinen zaplatit plnou cenu i za předcházející noc, pokud se dopředu nedohodl pension s klientem jinak.

5. Klient odhlásí svůj pobyt nejpozději do 10.00 hod. Do této doby pokoj uvolní, pokud nebylo individuálně a dopředu dohodnuto jinak. Pokud klient neuvolní pokoj do 10.00 hod., může mu pension účtovat pobyt za celý následující den, pokud nebylo předem dohodnuto jinak. Pokoj se považuje za uvolněný potom, co klient vynese z pokoje všechny své věci, odevzdá klíč na recepci a pověřenému zaměstnanci pensionu oznámí, že se odhlašuje z ubytování. Pension si vyhrazuje právo na kontrolu inventáře pokoje (nábytek, spotřebiče, zapomenuté věci) a úhrady a spotřeby klienta, a to do 1 hodiny od uvolnění pokoje.

6. V případě, že klient požádá o prodloužení ubytování, může mu pension nabídnout i jiný pokoj v jiné cenové relaci, než byl ten původní. V tomto případě klient nemá nárok na ubytování v pokoji, ve kterém byl původně ubytovaný, a ani na ubytování v jiném pokoji pensionu, pokud to z kapacitních nebo provozních důvodů pensionu není možné.

7. Pension si vyhrazuje právo ve vyjimečných případech nabídnout klientovi jiné ubytování, než bylo původně dohodnuté, pokud se podstatně neliší od potvrzené objednávky.

8. Pension poskytuje svým klientům služby v rozsahu, v jakém byly vzájemně dohodnuty a v rozsahu, v jakém to určuje příslušný platný právní předpis. Klient je povinen uhradit platbu za ubytování a poskytnuté služby v souladu s platným ceníkem pensionu nejpozději v den skončení pobytu. Tímto jsou platební podmínky nedotknutelné na základě smluv o ubytování. Ceník služeb za přechodné ubytování a další služby je k nahlédnutí na recepci pensionu.

9. Klient je povinen přizpůsobit pobyt v pensionu a ve všech jeho zařízeních a provozech svému aktuálnímu zdravotnímu stavu a fyzickým i psychickým schopnostem.

10. Pension klienta seznámí s hodnotou inventáře pokoje/apartmánu. Za škody způsobené na zařízení, resp. inventáři pensionu zodpovídá klient podle příslušných platných právních předpisů. V případě poškození nebo zničení majetku pensionu má pension právo na náhradu škody. Klient jako zákonný zástupce zodpovídá za škody způsobené neplnoletými osobami, za které je zodpovědný, jako i za škody způsobené osobami nebo zvířaty, které se nacházejí v prostorách ubytovacího zařízení a pobyt jim tam umožnil klient.

11. V případě škody na majetku pensionu způsobené klientem je klient povinen uhradit náhradu způsobené škody nejpozději v den skončení pobytu klienta nebo na základě faktury vystavené do 14 dní ode dne skončení pobytu klienta, splatné do 10 dní od doručení klientovi za předpokladu, že pension rozhodne o takovém způsobu úhrady škody.

12. V případě, že klient odmítne uhradit cenu za poškozené, resp. zničené zařízení pensionu, je pension oprávněn účtovat klientovi smluvní pokutu ve výši 0,05 % denně z dlužné částky za každý den prodlení, spolu s úrokem z prodlení ve výši stanovené všeobecně závazným právním předpisem.

13. Parkování vozidel je povoleno v okolí objektu pouze na místech k tomu určených, pro hosty zdarma. Pension nezodpovídá za odcizení, případně za poškození motorových vozidel ponechaných na parkovišti. Pension doporučuje hostům, aby se přesvědčili o řádném uzamčení a zabezpečení auta. Také doporučuje nenechávat v autě volně položené osobní věci. Pension si vyhrazuje právo požadovat a vyúčtovat škodu, jež vznikne na majetku pensionu vozidlem hosta.

14. Klient je povinen chovat se tak, aby předcházel škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí. Pension doporučuje, aby klient i v době, kdy pobývá na pokoji, měl zamčené vchodové dveře. Předtím, než otevře dveře cizím osobám, zkontroluje důvod vstupu do pokoje a při jakýchkoliv pochybnostech bezodkladně kontaktuje recepci. Před odchodem z pokoje host řádně zkontroluje, zda jsou zavřená okna a dveře.

15. Pension nezodpovídá za jakékoliv škody způsobené mimo areál pensionu.

16. V pokoji a společenských prostorách pensionu nesmí klient bez souhlasu zodpovědného pracovníka nebo vedení pensionu přemisťovat interiérové zařízení, provádět jakékoliv změny a úpravy na zařízení pensionu, vykonávat zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace. V ubytovacích místnostech je nutno používat přezůvky.

17. V pensionu a zvlášť v pokoji není hostům dovoleno používat vlasní elektrické spotřebiče. Toto nařízení se netýká elektrických spotřebičů osobní hygieny ( holící strojek, masážní strojek, fén, atd. )

18. Klientům není dovoleno vnášet do pokojů věci pro úschovu, kterým pension vyčlenil jiná místa, např. sportovní potřeby, kočárky, kola, vozíky apod. Na úschovu těchto věcí se klient informuje na recepci. Za poškození majetku pensionu způsobené i přes tento zákaz bude hostovi účtována náhrada škody v plné výši. V případě porušení tohoto zákazu je pension oprávněn účtovat klientovi smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé porušení. V případě, že bude způsobená škoda vyšší, pension si vyhrazuje právo účtovat škodu v plné výši.

19. Kouření je povoleno jen ve vyhrazených prostorách pensionu. V pokojích a na apartmánech platí přísný zákaz kouření. V případě porušení tohoto zákazu je pension oprávněn účtovat klientovi smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé porušení. V případě, že bude způsobená škoda vyšší, pension si vyhrazuje právo účtovat škodu v plné výši.

20. V pensionu je přísný zákaz užívání jakýchkoliv omamných a psychotropních látek. Pension je oprávněn informovat Policii ČR a okamžitě zrušit ubytování hosta, jež tento zákaz porušil, bez náhrady.

21. Ubytování psů a jiných zvířat je možné jedině se souhlasem zodpovědného zaměstnance pensionu nebo na základě předcházející dohody klienta s vedením pensionu. Jinak je ubytování psů a jiných zvířat zakázáno. Cena za ubytování zvířete se účtuje podle platného ceníku.

22. Před odchodem je klient povinen v pokoji/ apartmánu uzavřít vodovodní kohoutky, zhasnout světla, zavřít okna a zamknout dveře. Za ztrátu klíče účtuje pension částku 250,- Kč za kus.

23. Odpadky jsou klienti povinni dávat výlučně do určených nádob na vyhrazených místech.

24. Pension doporučuje z bezpečnostních důvodů neponechávat děti do 12 roků bez dozoru dospělých ani v pokoji ani v ostatních společenských prostorách pensionu.

25. V čase od 22.00 do 6.00 hod. je klient povinen dodržovat noční klid. Se souhlasem vedoucího pensionu se mohou organizovat v prostorách pensionu společenské akce i po 22.00 hod., a to v prostorách k tomu určených.

26. Pro přijímání návštěv jsou vyhrazeny společenské místnosti pensionu. V pokojích a ostatních prostorách pensionu může host přijímat návštěvy jen se souhlasem vedení pensionu. Využívání sportovních zařízení apod. je na vlastní nebezpečí klienta.

27. Klient v prostorách pensionu nesmí nosit zbraň ani střelivo, nebo je nějak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití.

28. Stížnosti hostů a případné návrhy na zlepšení činnosti pensionu přijímá vedení pensionu.

29. Ubytováním hostů se řídí českým právním řádem, na základě českého práva a tímto ubytovacím řádem. Ubytováním host přijímá ubytovací řád jako smluvní podmínky ubytování a je povinen dodržovat jeho ustanovení. Host je povinen se s tímto ubytovacím řádem seznámit, na jeho neznalost nebude brán zřetel.

30. Host poskytující pensionu při vzniku ubytovací služby své osobní údaje ze svých dokladů souhlasí se zpracováním a uchováním svých osobních údajů v pensionu Sport, ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění.

 

Tento ubytovací řád nabývá platnosti od 1.7. 2015

Vytvořeno v systému shopadmin® 2021 - 2024